Disclaimer

PRIVACYVERKLARING VAN SheSheBar

versie 01/11/2022 SheSheBar (feitelijke vereniging)


https://www.sheshebar.be
sheshebar@gmail.com (mail sturen voor adresgegevens)

Sheshebar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt er voor dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SheSheBar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).


Als SheShebar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze vrijwilligers en mensen die belangstelling tonen of toonden voor onze SheSheavonden

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SheShebar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Het versturen van informatie over onze activiteiten en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang). In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken: Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres ;Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,…). We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a., invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,…). – Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. – We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft geven wij niet door aan derden.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn.
SheShebar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

Beveiliging van de gegevens.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Alle personen die namens SheShebar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden regelmatig bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via de contactgegevens op onze website https://www.sheshebar.be kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring.
SheShebar kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.